ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - AlexOptika

Látásvizsgálati diagram a jogokról

egy maxilláris ciszta hatása a látásra rossz látási mutatók

Székhely: Sopron, Várkerület Látásvizsgálati diagram a jogokról Ön kérésére írásbeli tájékoztatást adunk Önnek a nálunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön adatait. Élve adathordozási jogával kérheti, hogy adjuk ki Önnek az Önre vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait, annak érdekében, hogy Ön látásvizsgálati diagram a jogokról az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthassa.

Ön, a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kéréseit írásban, a fent közölt elérhetőségeinken, illetve látásvizsgálati diagram a jogokról adat felvételénél jelzett módon részünkre bármikor megküldheti, benyújthatja. Amennyiben kérését Ön nem személyesen, vagy meghatalmazottja útján juttatja el hozzánk, úgy — a jogi kötelezettségünk adta lehetőségek keretei között — csak abban az esetben teszünk eleget kérésének, ha Ön egyértelműen beazonosítható e-mail címéről küldi.

Az érintett hozzáféréshez való joga: Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az látásvizsgálati diagram a jogokról tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Látóideg-gyulladás - látóideg-gyulladás DocMedicus egészségügyi lexikon

Amennyiben ilyen adatkezelés történik, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést és a következőkről információt kapjon: melyek az adatkezelés céljai; melyek az érintett személyes adatok kategóriái; kik azon címzettek, akikkel, a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; mennyi a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; történik-e automatizált döntéshozatal, vagy profilalkotást, amennyiben igen akkor mi az abban alkalmazott logika; az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet látásvizsgálati diagram a jogokról történő továbbítása esetén Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról. Kérésére — hacsak jogszabály másként nem rendelkezik, — a nálunk kezelt adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk.

További másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel.

szemészeti betegség alkohol a feltételezett appendicitis esetén

A kért információkat az Alex Optika elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Helyesbítés joga: Ön kérheti az Alex Optika által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

BrandContent: Minden második magyarnak rossz a szeme | campari.hu

Ön esetében elsőbbséget élvező jogot — ha van olyan — az 5. Amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön a személyes adatait, és az előző bekezdés értelmében azt törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket — ideértve technikai intézkedéseket — annak érdekében, hogy tájékoztassa az általa az Ön nyilvánosságra hozott adatait kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve látásvizsgálati diagram a jogokról törlését.

Így Ön nem kérheti a nyilvántartásunkból azon adatainak törlését, addig amíg és amelyekre: a Az érintett kérésére az Alex Optika korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: Ön vitatja a személyes adatai pontosságát.

miért romlik 45 év után a látás gyógyszerek, amelyek javítják a látás működését

Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, de Asztigmatizmus szemlátás ellenzi az adatai törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását; Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Alex Optika jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön, mint érintett hozzájárulásával; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos látásvizsgálati diagram a jogokról lehet kezelni. Az Alex Optika az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

palánták a látáshoz látás-helyreállítás online

Adathordozáshoz való jog: Ön jogosult — hacsak valamely jogszabály másként nem rendelkezik — arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által részünkre rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elektronikus formátumban megkapja, látásvizsgálati diagram a jogokról ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthassa. Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy ránk, mint adatkezelőre ruházott közhatalmi jog végrehajtásához szükséges adatkezelés ellen; az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.

  1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - AlexOptika
  2. Gyenge látás a medencében Mi a látás vaszkulitisa A szervek látásának anatómiája és élettana Gyenge, homályos látás, viszketés, égô érzés, főleg este.
  3. Látáslátás és hogyan kell kezelni

Tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az olyan jogszabályok alapján történik, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az Alex Optika a tevékenységének végzése során automatizált döntéshozatali és profilalkotási módszert nem használ.

Mi a látás vaszkulitisa - Látás plusz 1,5, mit jelent ez egy gyermekben?

Visszavonás joga: Ön, mint érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása csak a hozzájáruláson alapuló adatkezelés visszavonást követő adatkezelést tiltja, kivéve, ha az olyan jogszabályok alapján történik, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben.

a molekuláris látás olyan hogyan állítottam vissza egyedül a látásomat

Eljárási szabályok: Az Alex Optika indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a meghozott intézkedésekről. Szükség esetén, — figyelembe véve teszteljék a látást kérelem összetettségét és azok számát — ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Alex Optika a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha Ön azt másként nem kéri, a tájékoztatás elektronikus úton kerül kiadásra. Amennyiben az Alex Optika késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem látásvizsgálati diagram a jogokról számított egy hónapon belül nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmére vonatkozóan, akkor tájékoztatnia kell Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatósághoz, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Látásjavító szemmasszázs

Az Alex Optika a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ biztosításával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az Alex Optika az Önnek küldött tájékoztatójában jogi kötelezettségre, jogszabályi engedélyre, jogi korlátozásra vagy bárminemű jogkövetkezményre úgy hivatkozhat, hogy a hivatkozott jogszabály paragrafusát és bekezdését, valamint a szakasz idézését is leírja a tájékoztatójába.

Az Alex Optika minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akinek a személyes adatot továbbította, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Olvasási mód:

Önt, a kérésére ezen címzettekről is tájékoztatjuk. Az információk elektronikus formátumban kerülnek kiadásra, kivéve, ha Ön ezt másként kéri. Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult, sérelemdíjat követelhet.

attól, amitől a rövidlátás kifejlődik a felnőtteknél ellenőrzőlista megtekintése

Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó közös felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Beszámolónk a Szem(l)életmód Rehabilitációs Központ nyitókonferenciájáról - Budaörsi Napló

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó is mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítani tudja, hogy a kárt előidéző eseményért őt nem terheli felelősség. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Levelezési cím: Budapest, Pf. Telefon: