Навигация по записям

Vizuális-figurális gondolkodás látásromlás esetén, Welcome to Scribd!

vizuális-figurális gondolkodás látásromlás esetén

Szakmai és nyelvi lektorok: Rádi Györgyné dr. Csak az utóbbi idıben tudatosult, hogy a tanári felkészítés és a tanulói felkészülés módszerének is alapvetıen meg kell változni. A kétszintő érettségire felkészítı pedagógusképzéseken ugyan több gyakorlati feladatsort is megismerhetnek az informatika tanárok, de ez a tanulók számára nem hozzáférhetı.

Az egyik szemben a látás élesen eltűnt

Könyvünkkel szeretnénk segítséget nyújtani tanárnak, diáknak egyaránt. Elsı része a szóbeli vizsgára, második része pedig a gyakorlati vizsgára való felkészülést segíti elı.

vizuális-figurális gondolkodás látásromlás esetén

A szóbeli tananyagot kisebb egységekre osztottuk, melyek lezárásaként a témakörbıl összeállított tételeket és azok pontozását is feltüntettük, valamint néhány kérdést is megfogalmaztunk. A tételsor jellemzıi A tételsornak legalább 20 tételt kell tartalmaznia. A tételek a vizsgakövetelmények Bármely tétellel kapcsolatban számítógépes szemléltetés is kérhetı, melynek várakozás nélküli végrehajtási ideje - a 7. A vizsgára megfogalmazott tételek a tételcímeken túl a kifejtéshez konkrét tartalmi szempontokat vizuális-figurális gondolkodás látásromlás esetén felsorolnak.

Értékelés A felelet értékelése a látás egy idős emberben szempontok alapján történik: - Logikai felépítés Jó idıbeosztás; a lényeg kiemelése; követhetı gondolatmenet.

Formailag az érettségi feladatsort vettük alapul. Feladat - Forrás, Megoldás és Pontozás. A megoldásra szánt idıket úgy próbáltuk kialakítani, hogy célszerő csoportosítással táblázatkezelés és weblap, adatbázis és prezentáció, illetve szövegszerkesztés- egy-egy tanítási órán megoldhatók legyenek.

Az összeállításnál fı szempontunk az volt, hogy minden feladatsorban más-más érettségi követelménynek megfelelı mőveletsort gyakorolhassanak a diákok.

Metodikai szempontból az alább felsorolt követelményeket igyekeztünk figyelembe venni: 1. A validitás elve Az érettségi vonatkozásában ez azt jelenti, hogy a részletes követelményeknek megfelelı tudást kell mérni, de mást nem kell, nem szabad mérni.

A korrektség elve Tiszteletben kell tartani a vizsgázó azon jogát, hogy tudásának és képességeinek megfelelı, maximális eredményt érhessen el, másokkal azonos feltételek mellett. Az objektivitás vizuális-figurális gondolkodás látásromlás esetén Az érettségi gyakorlati vizsga eredményének függetlennek kell lennie a feladatsor kiválasztását, a lebonyolítást és a feladatjavítást végzı személyektıl. Bízunk benne, hogy könyvünk széles körben ismertté válik, és hasznos segítséget nyújt tanárnak, diáknak egyaránt.

A kommunikációtudomány egy olyan tudományág, ami a kommunikáció formáival, folyamatával, jelentésével, a beszéddel, és a személyközi és szervezeti kommunikációval foglalkozik. A tömegkommunikáció a kommunikáció egy speciális ága, ami az újságírással, a televízió- és rádióközvetítésekkel, reklám- és ehhez hasonló médiával foglalkozik.

Formái: Irány szerint egy az egyhez párbeszéd, üzenet átadás egy a sokhoz nyilvános beszéd vagy elıadás lehet élı vagy felvételrıl ; terület megjelölés pl. Ez a séma hat, egymással kapcsolatban lévı kibernetikai rendszerbıl áll.

Zajmentes hírközlési modell - az a komplex rendszer, amely csak a fenti öt alrendszert tartalmazza. Zajforrás - egy másik információs forrás, mely kódolt üzeneteit a csatornán haladó jelekhez csatolja, s ez által torzítja az adó kimenetén megjelenı közleményeket.

korrekciós és pedagógiai munka látássérültekkel a korszakban

Zaj elleni védekezés analóg jel esetén: zajszőrés, szigetelés digitális jel esetén: hibajavító eljárások, ellenırzı bitek alkalmazása A modell helyességét sokféle példával erısíthetjük meg.

Morse távíró: írott szöveg távírójel elektromos impulzus távírójel írott szöveg. Ide sorolható még a telefax, televíziós képtovábbító, hanglemez, magnószalag, CD, írás, könyvnyomtatás, fényképezés, film, videó. A valóságos rendszerekben az absztrakt modell egyszerő sémája helyett természetesen összetett struktúrákkal is találkozhatunk. Azaz az üzenetet hordozó jel, a közlemény több vagy kevesebb átalakuláson is átmehet.

A hírközlési rendszerek helyes vizuális-figurális gondolkodás látásromlás esetén feltétele, hogy a különbözı közegekbıl álló csatorna minden szakaszán a változó alakú közlemény változatlan tartalommal továbbítsa az üzenetet. A kommunikáció iránya szerint: Két állomás egyirányú szimplexváltakozó irányú fél-duplex vagy egyidejő kétirányú duplex üzemmódban kommunikálhat egymással.

Egyirányú üzemmódban az állomások egyike csak adó, másik csak vevı lehet: adatátvitel mindig csak egy irányban, az adótól a vevıhöz folyhat. A váltakozó irányú üzemmód mindkét irányú átvitelt megenged, de csupán idıben egymástól elválasztva. Vagyis amíg az egyik állomás ad, a másik vizuális-figurális gondolkodás látásromlás esetén vehet, de nem adhat.

Egy állomásra vonatkoztatva tehát az adás és vétel idıszakai elkülönülnek egymástól. A kétirányú üzemmód mindkét állomásnak egyidejőleg teszi lehetıvé az adást és a vételt is; miközben az egyik állomás a másikhoz üzenetet továbbít, hallja a másiknak hozzá küldött üzenetét is Az adatcsatorna lehet irányított vagy irányítatlan Az irányított csatorna az adatokat csupán egyik irányban, az irányítatlan pedig mindkét irányban vezeti". Az irányítottság a csatorna tulajdonsága, amelyet nem szabad öszszetéveszteni az üzemmóddal.

A feladó az, aki különbözı jelek segítségével üzenetet küld a címzettnek. A címzett az, aki ezt az üzenetet fogadja, értelmezi, ha módja van rá, akkor válaszol. Az üzenetet kifejezı összefüggı jeleket kódnak nevezzük. A megfogalmazott üzenet a csatornán jut el a feladótól, a címzettig.

A hatékony kommunikáció alapfeltétele a közös elıismeret. Átviteli üzemmód alapján Soros: az adatok az átviteli közegen egymás vizuális-figurális gondolkodás látásromlás esetén sorban jutnak el az adótól a vevıig. Lassú átviteli sebesség jellemzi.

Párhuzamos: az adatok egyszerre több szálon érkeznek az adótól a vevıhöz. Egységnyi idı alatt több adat jut át. Mintha több soros adatátviteli csatornánk lenne egyszerre. A kód fogalma: A kód megállapodás szerinti jelek vagy szimbólumok rendszere, mellyel valamely információ egyértelmően megadható.

Vizuális-figurális gondolkodás látásromlás esetén fogalma: A kódolás valamely információ átalakítása egyezményes jelekké. A számítógépben tárolt adatok lehetnek: betők, írásjelek, számok vagy egyéb grafikus karakterek. Ezek számítógépes ábrázolására ún. A kód egyezményes jelekkel való helyettesítést jelent. A kódolás során egy adott információból kódot állítunk elı. Egy kódrendszerrel szembeni követelmény az egyszerőség, rövidség, egyértelmőség és bıvíthetıség.

A témakörbıl javasolt tételek és pontozásuk 1. Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció fogalmát és általános modelljét. Milyen formái és technikai eszközei vannak a kommunikációnak? Mutasson konkrét példát a modell alapján. Milyen telekommunikációs eszközöket ismer? Milyen hatással vannak az új információs és kommunikációs rendszerek társadalmunkra?

Mit ért informatikai írástudás alatt? Adó, vevı, kódolás, dekódolás, csatorna, zaj, 5 pont jellemzık, informatikai írástudás tv, rádió, telefon, mobil, sms,chat, postai levél konkrét példa 2. Kommunikációs technológiák Jellemezze a mai kommunikációs technológiákat és eszközöket, valamint ezek illeszkedését a kommunikációs modellbe!

  1. A koplalás során romlott a látás
  2. Módszer a látásélesség javítására

Milyen elektronikus eszközei vannak a kommunikációnak? Mutasson be egyet! Milyen magyar közhasznú információs forrásokat ismer? Hogyan hatnak a kommunikációs eszközök mindennapi életünkre és az információszerzésre? Technológiák Illeszkedés a modellbe. Konkrét példa Elektronikus eszközök Kormányzati portál, könyvtárak. Hatás 3.

Kommunikációs csatornák Ismertessen több kommunikációs csatornát. Milyen kódolás segíti az információ közvetítését? Hogyan lehet védekezni a zaj ellen?

Az egyik szem felső szemhéjának duzzadása kezelést okoz A terméknek édes íze van és könnyen oldódik a vízben. Kiszerelése: 1.

Milyen elektronikus formáit ismeri az információ-keresésnek? Ismertessen számítógépes információs rendszereket az iskolában és a gazdaságban! Levegı, kábel, hanghullám, Szimplex, duplex, valós idejő, idıben eltolt Élı nyelv, vizuális-figurális gondolkodás látásromlás esetén kódok Adatnyilvántartás, elektronikus napló Internet, adatbázisok Javasolt kérdések Elemezze a kommunikáció folyamatát egy weblap olvasása esetén!

vizuális-figurális gondolkodás látásromlás esetén

Mutassa be a mobiltelefon példáján a kommunikációs folyamatot! Elemezze a kommunikáció folyamatát egy elküldése esetén! Az adat az információ rögzített vizuális-figurális gondolkodás látásromlás esetén formája.

Az adatokat az információtól meg kell különböztetni. Míg az adatok a tárgyak, dolgok leírása, addig az információ az adatok célra vonatkoztatott tartalmát jelentik. Mindig az információ a magasabb rendő, az adatok az információ részét képezik. A felhasznált jelek típusai szerint lehet numerikus számok alfabetikus betők alfa-numerikus is-is adat.

Az adatfeldolgozási folyamatra gyakorolt hatásuk szerint lehet mennyiségi azonosító vagy leíró adat. Az ábrázolhatóság és rögzíthetıség szerint lehet digitális analóg analóg jelek jellemzıje a folytonosság adatok.

  • Gennyes keratitis van
  • Látás Szigorlat Összes | PDF
  • Az egyik szemben a látás élesen eltűnt
  • Amikor gyenge látás milyen tanulókat
  • Sérülés Alkonyati tudatállapot.
  • Világképének 3 formája

A feldolgozási folyamatban elfoglalt helyük szerint bemeneti input kimeneti output. A feldolgozás folyamatbeli szerepük szerint lehetnek törzsadatok alig változnak készletadatok gyakran változnak mozgásadatok ez mutatja majd a készletet. Formázott adatok: pl. Adatstruktúrák Az elemi adatokból különbözı adatstruktúrákat létesíthetünk.

Látás Szigorlat Összes

Ilyenek: tömbstruktúra tömb rekordstruktúra rekord Az egy típusú adatokból álló rendezett adatsort tömbnek nevezzük. Tetszıleges típusú adatok egységgé való összekapcsolásakor vizuális-figurális gondolkodás látásromlás esetén a rekord.

Adatfeldolgozás: Az adatokon végzett mőveletek, ez többnyire a következıkbıl áll: o Adatelıkészítés o Adatbevitel o Az adatok valamilyen algoritmus meghatározott lépéssorozat alapján történı feldolgozása o Adatkivitel Az adatfeldolgozásnál alapvetı tehát, hogy az adatot tárolni lehessen, az adattárolás mértékegysége a byte, ez tehát a legkisebb elérhetı adatmennyiség.

Az adat biztonsága A nagymennyiségő adat kezelését az un. Adatbázis-kezelı programok végzik. Egy adatbázisban a biztonságos munkavégzés feltétele az, hogy korlátozzuk az egyes felhasználók jogait, az adatokhoz való hozzáférési lehetıséget. Létrehozási jog: ebben az esetben a felhasználó megkapja az összes felhasználói jogot. Elérési vizuális-figurális vizuális-figurális gondolkodás látásromlás esetén látásromlás esetén 3 szintje: - Olvasási jog: az adatokba csak betekintési lehetısége van.

A hír fogalma: A hír közölt, továbbított, mozgásban lévı ismeretet jelent. Az információ fogalma: Az információ olyan jelsorozatok által hordozott hír, vizuális-figurális gondolkodás látásromlás esetén egy rendszer számára új ismeretet jelent. Az információs rendszer: Az egymással kapcsolatban álló információs folyamatokat együtt információs rendszernek nevezzük.

Az információs rendszerrel szemben támasztott követelmények: - gyors és pontos kommunikáció - nagy mennyiségő adat tárolása- gyors adatfeldolgozás Az információ hogyan lehet gyorsan meggyógyítani a látását fogalma A köznyelvben: az információ szó többnyire tudakozódás kapcsán merül fel: Az információk tények összefüggéstelen, elkülönült csoportjai, amelyek néha meglepıek, néha szórakoztatóak.

A kommunikációelmélet szerint: Az információ kölcsönösen egymásra ható objektumok kommunikációjának objektív tartalma, amely ezen objektumok állapotának megváltozásában nyilvánul meg. Az információ mindaz, ami kódolható és egy megfelelı csatornán továbbítható. Az információ a hír váratlanságának a mértéke. Az ismeretelmélet szerint: Az információ olyan ismeret, tapasztalat, amely valakinek a tudását, belső látás csakra, ennek rendezettségét megváltoztatja, átalakítja, alapvetıen befolyásolja, ami átmenetileg a tudásbeli bizonytalanság növekedésével is járhat.

Társadalomtudományi szempontból: Az információ a társadalom szellemi kommunikációs rendszerében keletkezett és továbbított hasznos vagy annak minısülı ismeretközlés. Össztársadalmi jelenség, a világ globális problémáinak egyike, hasonlóan az energiához, a környezetvédelemhez.

Gazdasági megközelítésben: Az információ egyrészt szolgáltatás, másrészt piaci termék, de az árucserével ellentétben az információ cserénél mindkét félnek megmarad az információja. A termékekben egyre csökken az anyag, az energia és az élımunka felhasználása, és ugyanolyan mértékben nı a bevitt információ mennyisége.

A témakörbıl javasolt tételek és pontozásuk 4. Az információ többféle fogalma Ismertesse a jel, az adat fogalmát! Hogyan csoportosítaná a jeleket? Mit nevezünk általános értelemben adatnak? Elemezze az információ fogalmát! Mutasson rá az adat és az információ közötti összefüggésre és különbségre! Ismertesse az információ szó néhány más jelentését!

Az információ többféle fogalma Információ-mennyiség mérése Adat és információ fogalma Analóg és digitális jelek jellemzıi Vizuális-figurális gondolkodás látásromlás esetén mérése Jelek csoportosítása-érzékszervi, nem érzékszervi jelek 5.

Az információ-keresés elektronikus formái Ismertesse vizuális-figurális gondolkodás látásromlás esetén információ-keresés elektronikus formáit!